kitap esaslanýan barlag «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Hemaýatkärler

Bahasy


Hyzmatlary 1 (bir) wagtdan köp ulanan bolsaňyz, sizde aýratyn statistika bar.

Iş üçin eýýäm iş üçin hyzmaty ulanan bolsaňyz, iş statistikaňyz bar.

Mundan başga-da,, şahsyýetiň ýa-da iş netijelerini deňeşdirmek üçin hyzmatyň umumy girew goýujy statistika bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

Statistika girmek üçin programma üpjünçiligimiziň hyzmatyny ulanmaly (SaaS) A ekýänsoň elýeterli boljak) Şahsy hasap.

Hyzmat hökmünde tölenen nyrhlara (lar) programma üpjünçiligine girmek (SaaSbanka pul alanyndan soň awtomatiki usulda işjeňleşdirilýär.

Hususy adamlar üçin bahalar
are valid until 2024-06-30 24:00 UTC (GMT)

şu gün: 2024-06-13
Maglumat bazasy: 81319
Ýurtlar: 169
Meniň SDT
 • ediş möhleti: 1 ýyl
 • barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
4.99 EUR
1 ýyl üçin 

da aý 0.41 EUR

Meniň SDT +
 • Barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Filtrler: şahsy еmail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki 1 saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi we bir saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça (1 ýurt ýa-da 1 Dil)"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
4.99 EUR
1 aý üçin 

59.99 EUR
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.6 EUR

Barlag
 • Ediş möhleti: 1 ýyl
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň poçta
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň diňe gaty Tablisa "barlag netijeleri giňelmesi"
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
59.99 EUR
1 ýyl üçin 

da aý 4.99 EUR

Barlag +
V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň e-mail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň barlag netijeleri grafiki we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Language) üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar anket gatnaşyjylaryň "barlag netijeleri giňelmesi" we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Dil) tutuş bazasy ortaça
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
9.99 EUR
1 aý üçin 

99.99 EUR
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.34 EUR

 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 EUR
1 aý üçin 

99.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.33 EUR

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
29.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.49 EUR

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 aý üçin 

99.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.33 EUR

Tablisa raporu
 • Tablisa meýdanlary sanawy: ýyl, aý, reňk, ýurt, Dil
 • Baha Field: reňk sany
 • Bahasy bilen jemlemek: sany
 • Row Jemi Sütun Jemi% Grand Jemi% bolan%: ýaly bahasy görkez
 • Grafik: Hawa
 • MS Excel eksport No:
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
29.99 EUR
1 aý üçin 

349.99 EUR
1 ýyl üçin 

+ 48 aý sowgat hökmünde = 60 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 5.83 EUR

V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 EUR
1 aý üçin 

99.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.33 EUR

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
29.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.49 EUR

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 aý üçin 

99.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.33 EUR

Meniň adym subdomain
 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
29.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.49 EUR

meniň Logo
 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 aý üçin 

99.99 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.33 EUR

Saýlaw dükany
 • On ýyl SDTEST tarapyndan {tarapyndan {}
 • MSCENE eksport: allhli soraglara jogap: V.U.C.A. Hasabaty, korrelýasiýa tablisasy
 • Süzgüçleriň bahasyny görüň: ykly: Ýurly, ýurt, dil, dil, adam, aý
 • 10 sagatlyk özüňize 10 sagat özbaşdak ýöriteleşdirilen SaaS ösüş
 • Ulanyjynyň gollanmasy: https://sdtest.me/faq/poll-shop
Soňky aýda işgärler bilen baglanyşykly kompaniýalaryň hereketleri (hawa / ýok)
Işgärleriň hereketleri bilen baglanyşykly işgärleri bilen baglanyşykly işgärleri 2022-nji ýylda "Koarid-19 pandim" we dünýä ykdysadyýetine täsiri sebäpli 2022-nji ýylda aýratyn ähmiýete eýe. Bu pikir soralyşyklar soňky aýda öz işgärleri hakda kompaniýalar tarapyndan kabul edilen çärelere düşünmäge synanyşýar.

Korrelýasiýa, bu jogap mümkinçilikleriň arasynda we spiraliýa dinamylaryň arasynda aňladylýan özüni alyp barşynyň dürli dünýädäki beýleki taraplaryň arasynda nähili tapawutlanýandygyny aňladýan täsirli çagalar üçin dürli dermanlaryň ýagdaýyna gönükdirilen täsiri boýunça aňladýan hereketleriň dürli taraplara nähili täsir edýändigini görkezýär. Bu çaknyşykda spirallaryň görnüşleri bilen spirallaryň reňkleri bilen spirallaryň reňkleri bilen dünýäniň özençüleriniň özüni alyp barşynyň gerimlerine nädip ýagtylyk edendigini öwrenmegi maksat edinýär.

Possible hypotheses that can be derived from the correlation data between answer options and behavior patterns denoted by colors in Spiral Dynamics may be:

"Gyzyl" dünýäsiniň ýokary paýy bilen işgärleriň işgärleri azaltmak we agressiw azalmagy azaltmak üçin kompaniýalar.

Jogaplaryň çaknyşyk opsiýalarynyň we sparal dinamikalarynyň jogaplaryňyzy barlamak arkaly, işgärleriniň özüni alyp barşyna salgylanmalary we bu öz-özüňi yzarlaýan kompaniýalaryň özüni alyp barşyny alup bileris.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Gorkuz
Gorky hemmämiz hem täsir edýän tebigy we ähliumumy duýgydyr. Güýçli fobiýanyň agyr fobiýa-a çenli köp görnüşden gelip biler. Spiral dinamikasynda ulanylýan gorky we reňkleriň arasyndaky baglanyşyk, özüne çekenleriň geçmegi we ýokaryk-nyksdyryjylyklaryň geçişinde we ýokaryk gorlary dinamika boýunça ajaýyp perspektion hödürleýär. Gorky we özüni alyp barşyň arasyndaky baglanyşykda düşünmek, dolandyrylyp, ýeňip boljakdygyny açarys diýip düşünmekden hoşal.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Meniň ýurduma ýüzbe-ýüz bolýan iň uly meseleler
Her ýurt raýatlarynyň aburlanyşyna täsir edip biljek üýtgeşik kynçylyklary durýar. Bu pikirler, degişli ýurtdaky adamlaryň öňünde ýaşaýan iň möhüm meselelerine düşünmäge synanyşýar. Bu kynçylyklar infolýasiýa ylymlylygy, zorlukly jenaýat işinden, hökümetiň üýtgemeginden, hökümetiň üýtgemeginden, bikanun immigrasiýa, jelime we infrastruktura şertleri ýaly giňden ýaýradýar. Bu meseleler bilen ulanylýan bu çeşmelerde dürli derwezeleriň arasynda ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk dürli taraplaryň bu kynçylyklara nädip düşünip we çözýänleriň arasyndaky täsiri nähili täsiri uly täsir edýändigini görkezýär. Bu pikir soralyşyň bu möhüm meselelerde başdan geçirendiklerini we ösüp, bu kynçylyklar bilen giňişlikdäki reňkler arasyndaky gatnaşyklaryny öwrenmek üçin çyra.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Üstünlikli toparlary guranyňyzda haýsy häsiýetleri we başarnyklary ulanýarlar?
Liderlik, üstünlikli toparlaryň ösmegi möhüm tarapydyr. Saglyk lideriň öz toparynyň gollanmalaryna gönükdirilen häsiýetleriň we başarnyklaryň birleşiginiň birleşigine eýe. Bu liderlik häsiýetleşýän häsiýetleri we başarnyklarynda ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk, möhüm ýolbaşçylary işläp düzýän ugurlary özboluşly perspektiwany hödürleýär. Bu çaknyşyk, ýeňiş gazanan topar gurmak we bu häsiýetlere we spiral dinamika dilinde ulanylýan gapagyň arasyndaky gatnaşyklara düşünmek esasy häsiýetleri we başarnyklaryny öwrenmegi maksat edinýär.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Google. Toparyň netijeliligine täsir edýän faktorlar
Buarly we ýokary derejeli dinamika toparyna goşant goşýan dürli faktorlara täsir edilýär. Bu ses beriş sammitiň, şübheli we aýdyňlygyna, çäkliligdigine we täsiriň täsirine gönükdirilendigini aç-açan görkezýän esasy faktorlary kesgitlemek, mysal we täsiriň manydan aç-açanlyk berýän esasy faktorlary kesgitlemek, esasy faktorlary, many berýär.
Toparlaryň birinji ammmasyzyň beýan edilenlaryna gönükdirilenler, dürli dünýäniň täsirli täsirine täsir edip, dürli taryhy-nynyň möhüm täsiriniň täsirine goşant goşup, gap-ştatlaryň arasynda gipotezalary döretmek we ahyrynda toparlaryň netijeliligine goşant goşup geçip bileris. Bu düşünişmeler toparyň çykyşyny optimal ýerine ýetirmäge we könelişen we öndürijilik gurşawyny ösdürmek üçin gymmatly görkeziş berip biler.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Iş gözleýänleriň esasy ileri tutulýan ugurlary
Iş gözleýänlere hakykatdanam möhüm zat bilen gyzyklanýar? Bu diňe adaty saýlaw däl; Arzuw işlerine aw awlaýanlaryň aňyna göz ýetiriň. Iş gözleýänleriň hüşgärleriniň çylşyrymly taraplaryna çümmek we iň ileri tutulýan ugurlaryna düşüniň. Emma bu ýerde özüne çekiji bolýar: bu jadygöýleriň, özüni hereketleriniň we özüni alyp barşynyň manysyna wekilçilik edýän speralestion dinamikalarynda her reňk şeýle bir reňk ýatyrylýar.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Bosbiýa uly lider näme edýär?
Liderlik guramanyň we işgärleriniň üstünliginde möhüm rol oýnaýar. Ajaýyp lider, toparyny iň elinden gelenini etmäge we höweslendirýän aýratyn häsiýetlere eýe. Saýlaw duýgudaşlyk, ynam dogruçyllygynyň üç mitatylygyny we başgalara päsgelçilik döredýär we beýlekilere we ýolbaşçylyga täsirini öwrenýär. Bu häsiýetleriň we Spiraliýa çokyndaky ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk uly ýolbaşçylaryň ösmegi barada ajaýyp isleg üpjün edýär. Bu çaknyşyk duýgudaşlygyň, ynam Hazyryň, ynamyň dogrudygyny we başlyklyk edýän hem başlyk döretmäge, bu häsiýetleriň we spiral dinamikasyndaky ulanylýan adamlara gözegçilik etmek üçin güýç döredilmegini maksat edinýär.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Adamlary işde üstünlik gazanýan näme edýär?
Iş ýerinde üstünlikler köplenç şahsy häsiýetleriň we başarnyklaryň utgaşmagyna baglydyr. Üýtgemegiň we dogruçyllygyň iş ýerinde üstünlik gazanmagyna isleg bildirmek, iş ýerindäki üstünliklerine täsir edip biljek ähli zerur häsiýetlerdir. Saýlaw bu dört häsiýetiň deňeşdirilen ähmiýetine we nädip täsirleşýändigine düşünmek üçin çalyşmak göz öňünde tutýar. Bu häsiýetleriň we spiral dinamodesinde ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk, iş ýerindäki üstünlikli adamlary işläp düzmek üçin ajaýyp nukdaýn geçirmegi teklip edýär. Bu kararda işde üstünlik gazanmak üçin we üýtgedilişiň ösüşini, üýtgemegi, öwezini dolmak, uýgunlaşmagyň roluny öwrenmegi, bu häsiýetleri we spiral dinamika dilinde ulanylýan gökleri öwrenmek üçin duýgudaşlyk bildirýär.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Uzakdan işlemek üçin az aýlyk almaga taýynmy?
Uzakdaky işiň öňküsinden has köp işlilikden has köp zat, öýden işlemegiň çeýeligi üçin tölemäge taýyn bolsa, öýüne puluň çeýeligi üçin tölegiň bir bölegini söwda etmäge taýýardygyny ýa-da ýokdugyna has köp üns berilse-de bar bolsa.
Bu çylşyrymly karar bermek prosesini öwrenýäris. Jogaplary seljermek bilen, spiral dinamikasyndaky reňkleriň görkezilen töleg kesilen we özüni alyp barşynyň arasynda tölemäge bolan ynamy açyp bileris.
Ugurdamlaýyş iş erselgide we gidişleri özüni alyp barşlary bilen düşünmek guramalary uzaklyk syýasatlaryna we işçi güýjüne goldaw berýän guramalardan we has gowy pagta kömek edýär.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Adamlaryň ýüz öwürmeginiň sebäpleri (Anna witan tarapyndan)
Käbir adamlar näme üçin käbir adamlardan ýüz öwürýärler, beýlekileriň basýarlarmy? Höweslendiriş çuňlugyna göz aýlaň we adamlaryň ýüz öwürmegi üçin görlüp-habarly düşünjeli düşünje gazanmak. Emma hakykatdanam özüne çekiji ýer: Bu pikir soralyşyk diňe jogap bermek üçin däl; Jogaplaryň we özüni alyp barşynyň arasyndaky berk korrorasiýalaryň - üýtgeşik dünýä dinamikasyndaky her reňk üýtgeşik dünýä dinamikasynda her reňk. Saýlaw baradaky jikme-jikliklere we spiral dinamikasyndaky reňkleriň arasyndaky berkligi barlamak arkaly tapawutlanýandygyna düşünmek Siz dürli dünýäniň dürli görnüşlerini dowam etdirmek, gitmek ýa-da bermek ukybyna düşünmek bilen düşünmek. Özümi alyp barşymyza gizlin kod açmak ýaly!
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Ynam (#WVS)
Bu esasly saýlawda görkezilen nusgawy dünýä gymmatlyklaryny spiral dinamikalarynyň dinamiki ylglary barada durýan klassiki dünýä gymmatlyklaryny abadanlaşdyrdyk. Ulanyjylar bilen meşgullanlardan howatmalar bilen 153 ýurtda köp işden gelýän 63 ýurtda heziller bilen habarlaşyň, bu • bu • garaglyga we spiral dinamika reňkleriniň arasyndaky çylşyrymly gatnaşyklaryň global gözleg boldy.

Esasy düşünjeler:
1. Ynam gatnaşyklary
2. Global perspektiwalar

Adamlar analitik üçin peýdalar:
1. Nuanced muanck:
2. Medeniýet-laýyk çemeleşmeler:
3. Strategiki karar bermek:
4. Giňeldilen işgäriň gatnaşygy:

Edtio, BILIG-ni köp sanly dünýädäki başarnyklylygy dowam etdirýärler we başarýanlara ýol açmak Halka aktrikany we spiral dinamika reňkleriniň çylşyrymly gatnaşyklaryny we spiral dinamika reňkleriniň arasyndaky çylşyrymly gatnaşyklaryny analitik gatnaşyklary bermek üçin güýçli tanaýyş bilen analitik gatnaşyklaryny analitik gatnaşyklary bermek üçin güýçli guraldyr.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Oksford bagty gözleg
Has bagtly durmuşy açmak üçin açarlary göz öňüne getiriň - sag boluň, sen bagtly! Oksordly Biziň bagt gözlegi, Oksefford bagt taslamasynyň ajaýyp akyllylary tarapyndan işlenen ajaýyp akyllylary tarapyndan işlenip düzülen "ussatlyk" we Maýkl aregiýasy "Ofterford" eserini ornaşdyrmak boýunça ylmy eser edýär. Bu anket diňe anket däl; Adam bagtynyň esasydygyna düşünmek üçin üýtgeşik syýahat. Ine, iň gowy tarapy: Justaňy gatnaşmaýarsyňyz, maýa goýýarsyňyz. Oksford Hukugyna gözleginde bolan korporasiýalary almak bilen, 29 jogap opsiýasynyň we spiral dinamikasyndaky reňklere görä reňklere görä manysyz Kararlary gözlemek bilen baglanyşdyrýarsyňyz.
Suraty gör: Toparyňyz ýa-da töweregiňizdäki jemgyýetiňize bolan goldawyňyzy duýuň we siziň toparyňyza ýa-da jemgyýetiňize nähili birikýändigi barada aýdyň düşünersiňiz. Şahsylaşdyrylan ýol kartasyny şatlykdan almak ýalydyr.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Psihologiki abadançylyk
Psihologiki abadançylyk, umumy saglyga möhüm tarap we şahsyýetiň akyl saglygynyň dürli ölçeglerini gurşap alýar. Bir adamyň psihologiki ýagdaýyna 42 elementli psihology abadançylyk (pwt) gerf, noshewreý abraýy (pwt) gerf, şahsyýetiň pişjusyna baha bermek we düşünmek üçin möhüm gural hökmünde ýüze çykdy. Bu şerti öz neşiri "Psihologiki abatlaýyş hem alnyp barylýan psihologiki abadanlaşdyrylan bölümlere üstünlik gazanan maslahatlara görä gymmatly manylar hödürleýär:" Komponahologiki taýdan uly üstünliklere ýetenler üçin gymmatly manylar hödürleýär: "psihologiki taýdan gowy baha berýän komponentlere üstünlikleri hödürleýär:" Komponologiki abadançylyga goşant goşýan komponentler kabellerine. Bu çaknyşyk psihologiki abraýly şkalada dürli-düşünjäniň giňden ýaýramagy we şahsyýetleriň umumy göwrümli ýagdaýyny öwrenmegi maksat edinýär.

Spiraliýa abadançylygynda iň uly abadançylyk we hassylyň edilen araçylyk (pwt) gerimi we özüni alyp barşynyň arasynda şahsyýetiň psihologiki ýagdaýyna nähili täsir edip biljekdigi barada niýetli perspektiw hödürleýär.

Korrelasiýalary ekspreatinasiýalarynda spiral dinamikasynda reňkleriň arasynda özüni görkezýän gepleşýänleriň arasynda, dürli dünýäniň dürli künjeginiň ähmiýeti bilen baglanyşykly bolup biljekdigi barada, käbir gözlegleriň arasynda ajaýyp goňuralary döretmek mümkin, anyklyklaryň ölçegleri bilen baglanyşykly bolup biljekdigi hakda ajaýyp goňuralary döretmek mümkin. Bu çaklamalar adamyň psihologiki ýagdaýyna we umumy abadançylygyna has çuňňur düşünmäge goşant goşuň.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Indiki iň tolgundyryjy pursatyňyz nirede?
Bu pikir soralyşygy, indiki karýera hereketi üçin öz islegleriniň ileri tutulýanlaryny ölçemegi maksat edinýär. Soraga, garşy çykmazlyk iň ideal kompaniýasynyň ululygyny göz öňünde tutup, hünärli ileri tutulýan ugurlaryny barada öz-harby bahalaryny görkezmäge gönükdirýär. Birnäçe saýlaw wariantlary, goldawy çözmekde kompaniýanyň ululygyny görmeýänler üçin kompaniýanyň ululygy görmeýänler üçin jemleýji halkara kompaniýalaryna uly halkara kompaniýalaryna uly ygrarly. Saýlak, adamlar has ösen guramalaryň durnuklylygyny we çeşmeleri bilen has kiçi kompaniýalar isleýändigine düşünje berýär. Açyk bulanma, kommuniýanyň ululygy esasy faktor däl bolsa, garaşýanlara öz islegini düşündirmäge mümkinçilik berýär. Saýlaw iş berijileriň markasyny, işe alyşmak bilen meşgullanmak we zehin baýlyk strategiýalary barada pikir soraýan islegleri ýüze çykarýar.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Akyl saglygyňyza seretmek üçin bu hepde näme ederdiňiz?
Akyl saglygy mynasyp syýahatda syýahat etmegimiz, sammitbiziň abadançylyga gönükdirilen adamlar üçin kompas bolup hyzmat edýär. Her bir wyquiesh Özüň-özüňi ideg etmek we güýçlere bugargylaryň spiral dinamikasyndaky reňkleriň suratlaryny aňladýan we berkitmeleriň çuňňur ýerlerine aňladýança görkezýär, bu gözlegde çuňňur ýerdirler. Bu pikir soralyşyk, dürli perspektiwalaryň baýlygyny gyşmak üçin bir ölçegdäki ýol kartasyny göz öňünde tutup, akyl saglygyny kesgitlemek üçin ýol kartasyny göz öňünde tutup, akyl saglygy goraýyşlaryny üpjün etmek, adamyň baý perspektiwalaryny öz çemesiginden gujak almak üçin niýet kartasyny üpjün edýär.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Geçmişim, häzirki ýa-da geljegi barada pikir edýärin
Wagtyň geçmegi bilen biraz durmuşyňyza nähili garaýarsyňyz? Bu pikir soralyşyklaryň gylyk-häsiýetiniň bu zerur tarapyna geçýär.

Näme üçin möhüm?

1. Wagtlaýyn perspektiwaly:
Bu pikir soralyşygyň agdyklyk edýän wagtlaýyn nukdaýnazaryňyzy açmaga kömek edýärsiňiz. Öňki tejribeleriňizde, häzirki pursatda ýa-da geljegi arzuw edýärsiňiz we geljegi meýilleşdirýärsiňizmi?

2. spiral dinamik korrelasiýalary:
Jogaplary seljermek bilen, spiral dinamikasyndaky reňkler bilen aňladýan wagtlaýyn ileri tutulýan we özüni alyp barş usullaryňyz arasynda korrelasiýalarymyza göz ýetirip bileris.

Wagtlaýyn perspektiwligiňize we öz-özüňi öz-özüni subut etmek üçin öz-özüňi öz-özüni subut etmek üçin karar bermäge mümkinçilik berýär.
999 EUR
1 ýyl üçin 

+ 9-da sowgat hökmünde = 10 ýyl! 1 aýda hasapda girdeji = 8.32 EUR

Hemaýatkäriň laboratoriýasy
 • HOWPSUZlyk möhleti: 1 aý
 • Logotip her web sahypasyna girýär
 • Talaplaryňyza görä SaaS funksiýa we gözleg, {10 SDTEST-da gözleg geçirmek
 • Atlassian Jira we Confluence we Confluence
 • Hemaýatkäriň işleýşini barlamak üçin {11 UAT giriň
 • Hemaýatkäriň ýapyk işlemegi bilen şahsy hasap
 • Ulanyjynyň gollanmasy: https://sdtest.me/faq/sponsor-lab
10000 EUR
1 aý üçin 

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?