വില


നിങ്ങൾ ഇതിനകം 1 (ഒന്ന്) സമയത്തിലധികം സേവനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഇതിനകം ജോലിക്കായി സേവനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉണ്ട്.

കൂടാതെ, വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഫലങ്ങൾ "പൊതുവായ ട്രെൻഡുകൾ" ഉപയോഗിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ 2013 മുതൽ സേവനത്തിന്റെ പൊതു ഇവനാശക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സേവനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് (SaaS), ഒരു സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം അത് ലഭ്യമാകും സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്.

ഒരു സേവനമായി പെയ്ഡ് താരിഫ് (കൾ) സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കുള്ള ആക്സസ്സ് (SaaS) പണം സ്വീകരിച്ചത് ബാങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം സ്വപ്രേരിതമായി സജീവമാക്കി.

സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കുള്ള വിലകൾ
are valid until 2023-02-28 24:00 UTC (GMT)

തീയതി ഇന്ന്: 2023.02.04
ഡാറ്റാബേസ്: 67779
രാജ്യങ്ങൾ: 168
എന്റെ സ്ദ്ത്
 • സാധുത കാലാവധി: 1 വർഷം
 • പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ തിരയുക: 3 സ്വകാര്യ еമൈല് അധികം ഇനി
 • രേഖാചിത്രങ്ങൾ: സ്വകാര്യ പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ ചാർട്ട്
 • എം.എസ് എക്സൽ ൽ കയറ്റുമതി: മാത്രം ഫ്ലാറ്റ് പട്ടികകൾ "സ്വകാര്യ പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ ചാർട്ട്"
 • എം.എസ് വചനത്തിൽ കയറ്റുമതി: ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം
 • മാനുവൽ: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം 0.08 EUR

എന്റെ സ്ദ്ത് +
 • പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ തിരയുക: 3 സ്വകാര്യ еമൈല് അധികം ഇനി
 • ഫിൽട്ടറുകൾ: സ്വകാര്യ еമൈല് + ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ
 • ഡയഗ്രാമുകള്ക്കുള്ളപ്രോഗ്രാം: സ്വകാര്യ പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ ചാർട്ട് 1 തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫിൽട്ടർ മുഴുവൻ ഡാറ്റാബേസ് ശരാശരി
 • എം.എസ് എക്സൽ ൽ കയറ്റുമതി: മാത്രം ഫ്ലാറ്റ് പട്ടികകൾ "സ്വകാര്യ പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ ചാർട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഫിൽട്ടർ (1 രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ 1 ഭാഷ) എന്ന മുഴുവൻ ഡാറ്റാബേസ് ശരാശരി"
 • എം.എസ് വചനത്തിൽ കയറ്റുമതി: ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം
 • മാനുവൽ: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

1.99 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 1 മാസം = 3 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.66 EUR

2.99 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 2 മാസം = 5 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.59 EUR

3.99 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 3 മാസം = 7 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.57 EUR

4.99 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 4 മാസം = 9 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.55 EUR

5.99 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 5 മാസം = 11 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.54 EUR

6.99 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 6 മാസം = 13 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.53 EUR

7.99 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 7 മാസം = 15 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.53 EUR

8.99 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 8 മാസം = 17 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.52 EUR

9.99 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 9 മാസം = 19 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.52 EUR

10.99 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 10 മാസം = 21 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.52 EUR

11.99 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 11 മാസം = 23 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.52 EUR

സർവേ
 • സാധുത കാലാവധി: 1 വർഷം
 • ഫിൽട്ടറുകൾ: സർവേ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ
 • രേഖാചിത്രങ്ങൾ: സർവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഫലങ്ങൾ ചാർട്ട്
 • എം.എസ് എക്സൽ ൽ കയറ്റുമതി: സർവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മാത്രം ഫ്ലാറ്റ് പട്ടികകൾ "പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ചാർട്ട്"
 • മാനുവൽ: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം 0.83 EUR

സർവേ +
വ്.ഉ.ച്.അ വോട്ടെടുപ്പ് ഡിസൈനർ
എന്റെ പേര് ഉപഡൊമൈന്
എന്റെ ലോഗോ
 • ഫിൽട്ടറുകൾ: സർവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഇ-മെയിൽ, ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ
 • ഡയഗ്രാമുകള്ക്കുള്ളപ്രോഗ്രാം: സർവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ചാർട്ട് ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫിൽറ്റർ (1 രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ 1 ഭാഷ) എന്ന മുഴുവൻ ഡാറ്റാബേസ് ശരാശരി
 • എം.എസ് എക്സൽ ൽ കയറ്റുമതി: സർവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മാത്രം ഫ്ലാറ്റ് പട്ടികകൾ "പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ചാർട്ട്" ഡാറ്റാബേസും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഫിൽട്ടർ (1 രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ 1 ഭാഷ) എന്ന മുഴുവൻ ശരാശരി
 • മാനുവൽ: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

3.99 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 1 മാസം = 3 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 1.33 EUR

4.99 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 2 മാസം = 5 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.99 EUR

6.99 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 3 മാസം = 7 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.99 EUR

7.99 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 4 മാസം = 9 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.88 EUR

9.59 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 5 മാസം = 11 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.87 EUR

11.19 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 6 മാസം = 13 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.86 EUR

12.79 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 7 മാസം = 15 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.85 EUR

14.39 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 8 മാസം = 17 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.84 EUR

15.89 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 9 മാസം = 19 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.83 EUR

17.39 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 10 മാസം = 21 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.82 EUR

18.79 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 11 മാസം = 23 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 0.81 EUR

 • VUCA ഒരു ചുരുക്കമാണ് - താരിഫ് "വോട്ടെടുപ്പ് +" ഓഫറുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ അവരുടെ തിരിച്ചറിയലിനും:
 • അഞ്ച് എസ്ഡിടിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് പുറമേ നിങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക (നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചേർക്കുക)
 • വിവിധ തരം ഉത്തരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക: ഹ്രസ്വ ഉത്തരം, ഖണ്ഡിക, നമ്പർ, പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പട്ടിക, ചെക്ക്ബോക്സുകൾ, ഡ്രോപ്പ്ഡ down ൺ, സ്കെയിൽ ഡ്രോപ്പ്ഡ down ൺ, ഒന്നിലധികം ചോയ്സ് ഗ്രിഡ്, തീയതി, സമയം
 • വോട്ടെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ അവതരണം: ചാർട്ടുകൾ, V.U.C.A. റിപ്പോർട്ട്, പരസ്പര ബന്ധമുള്ള പട്ടിക (വിദ്യാർത്ഥി, സ്പിയർമാൻ) സർപ്പിള ചലനാത്മകത്തിന്റെ നിറങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ)
 • MS Excel ലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക: എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം, V.U.C.A. റിപ്പോർട്ട്, പരസ്പര ബന്ധമുള്ള പട്ടിക
 • ഉദാഹരണങ്ങൾ https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca വഴി ഉദാഹരണമാണ്
9.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

19.48 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

27.97 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

36.96 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

45.95 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

53.95 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

61.94 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

69.93 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

77.92 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

85.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

93.91 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

99.9 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

 • ഉപഡൊമെയ്ൻ സൃഷ്ടിക്കുക: myname.sdtest.me
 • നിങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ ഓരോ അതുല്യ ലിങ്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

3.78 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

5.67 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

7.56 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

9.45 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

11.34 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

13.23 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

15.12 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

17.01 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

18.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

20.8 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

22.69 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

 • നിങ്ങളുടെ V.U.C.A ന്റെ എല്ലാ വെബ് പേജുകളിലും ലോഗോ സ്ഥാപിക്കുക. വോട്ടെടുപ്പ്
 • ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകൾ: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

19.48 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

27.97 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

36.96 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

45.95 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

53.95 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

61.94 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

69.93 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

77.92 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

85.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

93.91 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

99.9 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

പിവൊത്തബ്ലെസ്
 • PivotTable ഫീൽഡ് പട്ടിക: വർഷം, മാസം, കളർ, രാജ്യം, ഭാഷ
 • മൂല്യം ഫീൽഡ്: കളർ എണ്ണം
 • ചുരുക്കത്തില് മൂല്യങ്ങൾ സത്യം: COUNT
 • വരി ആകെ%, നിര ആകെ%, ഗ്രാൻഡ് ആകെ%: പോലെ മൂല്യങ്ങൾ കാണിക്കുക
 • പിവൊത്ഛര്ത്: അതെ
 • എം.എസ് എക്സൽ ൽ കയറ്റുമതി: ഇല്ല
 • മാനുവൽ: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

19.99 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 1 മാസം = 3 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 6.66 EUR

29.99 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 3 മാസം = 6 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 4.99 EUR

38.99 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 5 മാസം = 9 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 4.33 EUR

48.99 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 7 മാസം = 12 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 4.08 EUR

58.99 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 12 മാസം = 18 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 3.27 EUR

68.99 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 17 മാസം = 24 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 2.87 EUR

76.99 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 22 മാസം = 30 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 2.56 EUR

86.99 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 27 മാസം = 36 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 2.41 EUR

95.99 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 32 മാസം = 42 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 2.28 EUR

105.99 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 37 മാസം = 48 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 2.2 EUR

114.99 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

സമ്മാനമായി + 48 മാസം = 60 മാസം! 1 മാസത്തെ എണ്ണത്തിൽ പ്രയോജനം = 1.91 EUR

വ്.ഉ.ച്.അ വോട്ടെടുപ്പ് ഡിസൈനർ
എന്റെ പേര് ഉപഡൊമൈന്
എന്റെ ലോഗോ
 • VUCA ഒരു ചുരുക്കമാണ് - താരിഫ് "വോട്ടെടുപ്പ് +" ഓഫറുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ അവരുടെ തിരിച്ചറിയലിനും:
 • അഞ്ച് എസ്ഡിടിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് പുറമേ നിങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക (നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചേർക്കുക)
 • വിവിധ തരം ഉത്തരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക: ഹ്രസ്വ ഉത്തരം, ഖണ്ഡിക, നമ്പർ, പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പട്ടിക, ചെക്ക്ബോക്സുകൾ, ഡ്രോപ്പ്ഡ down ൺ, സ്കെയിൽ ഡ്രോപ്പ്ഡ down ൺ, ഒന്നിലധികം ചോയ്സ് ഗ്രിഡ്, തീയതി, സമയം
 • വോട്ടെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ അവതരണം: ചാർട്ടുകൾ, V.U.C.A. റിപ്പോർട്ട്, പരസ്പര ബന്ധമുള്ള പട്ടിക (വിദ്യാർത്ഥി, സ്പിയർമാൻ) സർപ്പിള ചലനാത്മകത്തിന്റെ നിറങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ)
 • MS Excel ലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക: എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം, V.U.C.A. റിപ്പോർട്ട്, പരസ്പര ബന്ധമുള്ള പട്ടിക
 • ഉദാഹരണങ്ങൾ https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca വഴി ഉദാഹരണമാണ്
9.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

19.48 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

27.97 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

36.96 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

45.95 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

53.95 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

61.94 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

69.93 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

77.92 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

85.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

93.91 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

99.9 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

 • ഉപഡൊമെയ്ൻ സൃഷ്ടിക്കുക: myname.sdtest.me
 • നിങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ ഓരോ അതുല്യ ലിങ്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

3.78 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

5.67 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

7.56 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

9.45 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

11.34 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

13.23 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

15.12 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

17.01 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

18.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

20.8 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

22.69 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

 • നിങ്ങളുടെ V.U.C.A ന്റെ എല്ലാ വെബ് പേജുകളിലും ലോഗോ സ്ഥാപിക്കുക. വോട്ടെടുപ്പ്
 • ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകൾ: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

19.48 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

27.97 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

36.96 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

45.95 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

53.95 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

61.94 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

69.93 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

77.92 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

85.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

93.91 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

99.9 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

എന്റെ പേര് ഉപഡൊമൈന്
 • ഉപഡൊമെയ്ൻ സൃഷ്ടിക്കുക: myname.sdtest.me
 • നിങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ ഓരോ അതുല്യ ലിങ്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

3.78 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

5.67 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

7.56 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

9.45 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

11.34 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

13.23 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

15.12 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

17.01 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

18.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

20.8 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

22.69 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

എന്റെ ലോഗോ
 • നിങ്ങളുടെ V.U.C.A ന്റെ എല്ലാ വെബ് പേജുകളിലും ലോഗോ സ്ഥാപിക്കുക. വോട്ടെടുപ്പ്
 • ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകൾ: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

19.48 EUR
2 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

27.97 EUR
3 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

36.96 EUR
4 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

45.95 EUR
5 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

53.95 EUR
6 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

61.94 EUR
7 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

69.93 EUR
8 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

77.92 EUR
9 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

85.91 EUR
10 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

93.91 EUR
11 മാസത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

99.9 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

1 മാസം = #ംപ്ച് ശതമാനം എണ്ണം ബെനിഫിറ്റ്

 • 9
999 EUR
1 വർഷത്തേക്ക് 

 • 10
10000 EUR
1 മാസത്തേക്ക് 

×
ഒരു പിശക് കണ്ടെത്താം
നിങ്ങളുടെ ശരിയായ പതിപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കാൻ
ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ നൽകുക
അയയ്ക്കുക
റദ്ദാക്കുക
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
ഹേയ്, അവിടെയുണ്ടോ! ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം സർപ്പിള ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ടോ?