kitap esaslanýan barlag «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Hemaýatkärler

Spiral dinamikasy


Spiral dinamikasynyň teoriýasy näme?

Spiral dinamikasy şahsyýetleriň we jemgyýetileriň ösüş ulgamlarynyň (ýatsak). Her kimiň kod bar we öz ynançlaryny we gymmatlyklaryny öz ynanjy we gymmatlyklary emele getirýän ileri tutulýan ugurlar we ileri tutulýan ugurlar bilen reňk bar. Adamlar we jemgyýetleriň durmuşyň, tejribe we kynçylyklaryň üýtgemegine degişýän ýagdaýlara baglylykda bu desgalaryň arasynda çalt hereket edýär.


Spiral dinamikasyny kim döretdi?

Başlamak üçin başlandy Doktor Kurre W. Mazarlar
Şahsy maglumatlar:
Doglan senesi: 1914-nji ýylyň 21-nji dekabry
Ölüm senesi: 1986-njy ýylyň 3-nji ýanwarynda

Spiral dinamikasy adalgasy, kitapda don beck we Kristofer Cowan tarapyndan ulanyldy«Spiral-dinamikalary: bahalary, gymmatlyklary, ýolbaşçylygy, ýolbaşçylygy we üýtgemegi»

Şahsy maglumatlar Don e. beck:
Doglan senesi: 1937-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda
Ölüm senesi: 24, 2022-nji ýylyň 24-nji maýy

Uzynlygy çap et: 352 sahypa
Neşir ediji: Wileý-Blackwell; 1 neşir (2008-nji ýylyň 9-njy iýuny)
Neşir senesi: 2008-nji ýylyň 9-njy iýuny
Dili: Iňlis
Amazonbaglanyşyk

Spiral dinamikasy haýsy reňkde?

ReňkBejGyrmyzyGyzylGökMämişiÝaşylSaryFUROCURY
DurmuşdaDiri galmakMaşgala gatnaşyklaryGüýç düzgüniHakykatyň güýjiBäsdeşlikŞahsy gatnaşyklarÇeýe akymGlobal görüş
Bir işdeÖz fermaMaşgala önümleriŞahsy işden başlapIş amallaryny dolandyryşy dolandyrmakTaslamany dolandyrmakSosial ulgamlarWineňiji ýeňişSintezi

Spiral dinamika synagy näme?SDTEST)?

Spiral dinamikalarynyň üýtgemegi döwlet görkezijisi 5 sözden ybaratdygyny we bu sözleri dowam edýän birnäçe dürli görnüşlerden ybarat:
1) durmuşyň häzirki şertlerinde esaslanyp, durmuşynyň häzirki şertlerinde we adam Özüňi alyp barşynyň many barada maglumat bermek,
2) adamyň şahsyýetiniň görnüşleriniň görnüşleri bilen hiç hili baglanyşygy ýok,
3) Höwerçilik ýadyna we adamyň durmuşynyň häzirki şertlerinde hirňiz ýadyna we esasy durmuş gymmatlyklaryna düşünmäge kömek,
4) şahsyýetiň aýratynlyklaryna we esasy şahsyýet maksatnamalarynyň aýratynlyklaryna düşünmäge kömek etmek (näme üçin beýle pikir edinýär we karar berýär);
5) bir adam bilen firuz ses guramalaryna (täze ýaşaýyş şertleri) toparyna girmek üçin haýsy bahalaryna geçirmek barada maglumat berilmelidigi barada maglumat bermek (täze ýaşaýyş şertleri).
 
% -Iň bahasy% -de görkezilen bir reňkiň bahalary (mutlak däl) bahasy başga bir reňk bilen baglanyşykly baha berýär. Mysal üçin, 8 reňkde göterimleriň (%) göteriminiň göterimi 100%. Şeýlelik bilen, bir reňkiň 33% -ine başga reňkiň 0% -ine çenli ep-esli agdyklyk görkezýär.
 
Gözegçilik netijelerini göz öňünde tutýarsyňyz:
1) diňe adamlar tarapyndan gymmatlyklaryň deklarasiýasy,
1.1. Häzirki durmuşyň häzirki şertlerinde yglan edilen bahalaryna esaslanyp, adamyň toparynyň (adamlaryň toparynyň) öz keşbesine esaslanyp,
1.2. Bu çaklama, adamyň hakyky özüni alyp barşyny synlamak üçin düzediş talap edýär, (adamlar topary),
2) Ikisine-de bu adama (adamlaryň topary), olary kabul etmek üçin (we) täze bahalary geçirmek üçin täze bahalary (we) täze bahalary çözmäge taýýardygyňyzy kesgitläp biler.
 
Möhümdir! Durmuş şertlerini üýtgedeniňizde adam özüni alyp barşyny üýtgedip biler.

Spiral dinamikleri nirede ulanylýar?

Taslama dolandyryşynda spiral dinamikasyny ulanmak görkezilýär Taslama ýol kartasy den www.gpm-ipma.de höweslendiriş bölüminde.


Spiral dinamikasynda kitaplar näme?

Adamyň barlygynyň derejeleri Papersf - 2004
Amazonbaglanyşyk

Hiç haçan gözleg gutarmanka: Dr. dr. graflar adam tebigatyny öwrenmek: ýüze çykýan soclia-da bejergi Gaty, hardcover - 2005
Amazonbaglanyşyk


Kitap "Hereketde spiral dinamikasy: Adamzadyň magistr kody»
Uzynlygy çap et: 296 sahyp
Neşir ediji: Wiley; 1-nji neşir (2018-nji ýylyň 29-njy maýy)
Neşir senesi: 2018-nji ýylyň 11-nji iýunynda
Dili: Iňlis
Amazonbaglanyşyk


×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?