kitap esaslanýan barlag «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Hemaýatkärler

Awtorlyk hukugy we rugsatlar


Başgaça görkezilen bolmasa, ähli mazmun barSDTEST. Rightshli hukuklar goralandyr.

Terjime we köpeltmek üçin hukuklar we rugsat

Awtorlyk hukugy baradaky rugsady alanyň, awtorlyk hukugynyň eýesiniň döredijilik materialyny ulanmagy üçin abatlaýyş hukugyny ulanmak prosesidir. Rugsat almak üçin rugsat almak köplenç "ygtyýarnama" diýilýär; rugsadyňyz bar bolsa, işi ulanmak üçin ygtyýarnamaňyz bar.

Ygtyýarnama

Ulanyjy ygtyýarnamalary we satyn almak we ulanmak üçin beýleki mümkinçilikler SDTEST bilen habarlaşmak, öwretmek we ýaýratmak üçin içginli materiallar içeri girmek üçin elýeterlidir SDTEST. Ygtyýarnama amallarymyz barada has giňişleýin öwrenmek üçin poçta iberiň copyright@sdtest.me.

Rugsady
 
Ulanmak isleseňiz SDTEST çäkli esasda şahsy ulanmakdan başga materiallar, hökman bolmaly poçta bilen poçta copyright@sdtest.me. SDTEST Mysal üçin, her haýyşy boýunça her haýyşyňyzy doly islegi boýunça tassyklap ýa-da ýerine ýetirip bilmezler. Islegiňiz gaýtadan işlenmegi üçin 4-6 hepde rugsat bermegiňizi haýyş edýäris. Islegiňizi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşyndan e-poçta iberýän bolsaňyz,, haýyşyňyzy dogry adama mesgen tutup, mowzugyňyza kömek etmek üçin "halkara rugsadynyň haýyşyny" görkezmegiňizi haýyş edýäris.

Awtorlyk hukugy ýa-da intellektual eýeçilik hukuk bozulmagy

Işiňiziň awtorlyk hukugynyň bozulmagyny ýa-da intellektual eýeçilik hukugyny göz öňünde tutýan bir görnüşde, saýt bilen baglanyşykly başgaça bozulan görnüşde, saýlanmagyňyzy haýyş edýäris copyright@sdtest.me Aşakdaky maglumatlar:
(1) awtorlyk hukugy ýa-da beýleki intellektual emläk göterimleriniň adyndan hereket etmäge ygtyýarly adamyň elektron ýa-da fiziki goly;
(2) adatdan daşary emläk talap edilýän esligiňizi ýa-da talap edilýän beýleki intellektual eýeçiligiňiziň beýany bozan zatlaryň beýany;
(3) talap edýän materially ýeriňizi artdyrmak isleýän ýeriňizi beýanynyň beýany hyzmatyň içinde ýerleşýändigini düşündiriş;
(4) salgyňyz, telefon belgisi we e-poçta salgyňyz;
(5) sözlemiň awtorlyk hukugy ýa-da intellektual eýeçilik hukugy ýa-da kanunlar tarapyndan ygtyýarlandyrylmazlygy ynamyňyzy eýeleýär we
(6) Perjurýanyň jerimeiminliginde eden çykyşyňyz, ýokardaky maglumatlaryňyzyň takyk we awtorlyk hukugynyň ýa-da awtorlyk hukugynyň adyndan awtorlyk hukugynyň ýa-da awtorlyk hukugynyň bardygyny we awtorlyk hukugynyň ýa-da hereket edýändigi aýdylýar.
×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?