kitap esaslanýan barlag «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Hemaýatkärler

Yzyna gaýtaryň


Internet hyzmaty "Spiral dinamika synagy" mugt.

Diňe girmek üçin töleýärsiňiz Statistika.

Bu meselede býurokratiýa bilen baglanyşykly wagtlaýyn oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys.
Awtomatlaşdyrylanda işleýäris yzyna gaýtarmak prosesi we býurokratiýany ýok etmek.

Statistika girmek üçin yzyna gaýtarmak.
1) e-poçta ibermegiňizi haýyş edýäris refund@sdtest.me Statistika hyzmatyna girmek hyzmatyny almasaňyz:
1.1. giriş meselesini görkezmek bilen skrinshot,
1.2. Hyzmat üçin töleg baradaky resminamalary tassyklamak.

Iki iş gününiň içinde, arzaňyzy barlarys we:
1.3. Thealňyşlygymyz bolsa, ony asap ýok ederis ýa-da
1.4. "Strategiýaerimeditany goramak barada" harçlamak barada "tölegi bes eden senesinden başlap pul iberiler.
1.5. Yzyna gaýtarmak:
- diňe tölegi tölän bank kartasyna mümkin,
- Geçirmek we yzyna gaýtaryp bermek üçin minus bankyňyzyň göterimine alnan senesinden soň umumy öwrümleriň tertibinde,
- 3-5 iş gününe çenli wagt alýar, ýöne käbir ýagdaýlarda emmaenanyň bankyna baglylykda 40 gün gerek bolar.

2) Esasy sebäpleri düşündirmezden, statistika-da ýüz öwüren bolsa statistikalara ýüz öwürsem, serişdeleriň ulanylmadyk wagt bilen deňeşdirilende sarp ediş "sarp edebiýat hukuklaryini goramak barada" tölemek barada. Sowgatlar ulanylmaýan wagt hökmünde sanamoklar.

Sebäpleri düşündirmän, hyzmaty nädip ret edip bilerin?
2.1. Hyzmatdan we puldan ýüz öwürmek üçin beýannama ýazyň gaýdyp gel "Strategiýa" barpyrma hukuklaryny goramak barada "kanuna görä.
2.2 Arza bellige alnan poçta bilen iberiň görkezilen salgyda gowşuryş tassyklamasy Aragatnaşyklar.
2.3. Jogaba garaşyň.
"Stersöter sarp edijileriň hukuklaryny goramak baradaky" kanuna laýyklykda "Pul talapyňyzyň on günüň içinde iberiler.
2.4. Yzyna gaýtarmak:
- diňe tölegi tölän bank kartasyna mümkin,
- Geçirmek we yzyna gaýtaryp bermek üçin minus bankyňyzyň göterimine alnan senesinden soň umumy öwrümleriň tertibinde,
- 3-5 iş gününe çenli wagt alýar, ýöne käbir ýagdaýlarda emmaenanyň bankyna baglylykda 40 gün gerek bolar.
×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?