cuốn sách thử nghiệm dựa «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Nhà tài trợ

Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật này (sau đây gọi là "Chính sách bảo mật") áp dụng cho tất cả các thông tin rằng dịch vụ Internet "Kiểm tra động lực xoắn ốc" (sau đây gọi là dịch vụ Internet) nằm trên tên miền sdtest.me có thể nhận được về người dùng trong quá trình sử dụng trang web dịch vụ Internet.

1. Định nghĩa về các điều khoản

1.1. Các điều khoản sau đây được sử dụng trong chính sách bảo mật này:
1.1.1. "Quản trị trang web của dịch vụ Internet (sau đây gọi là Quản trị trang web)" - Những người được ủy quyền quản lý trang web, thay mặt cho người tự nhiên Valeriy Kosenko, người tổ chức và / hoặc thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân và xác định Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, dữ liệu sẽ được xử lý, hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân.
1.1.2. "Dữ liệu cá nhân" - Bất kỳ thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một người tự nhiên được xác định hoặc nhận dạng (chủ đề dữ liệu cá nhân).
1.1.3. "Xử lý dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc bộ hành động (hoạt động) nào được thực hiện bằng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng phương tiện đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, cập nhật (cập nhật, sửa đổi), trích xuất , sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân.
1.1.4. "Bảo mật dữ liệu cá nhân" - Một yêu cầu bắt buộc đối với nhà điều hành hoặc người khác có quyền truy cập dữ liệu cá nhân để ngăn chặn sự phổ biến của họ mà không có sự đồng ý của chủ đề dữ liệu cá nhân hoặc cơ sở pháp lý khác.
1.1.5. "Người dùng dịch vụ Internet (sau đây gọi là người dùng)" là người có quyền truy cập vào trang web thông qua Internet và sử dụng trang web dịch vụ Internet.
1.1.6. "Cookies" là một phần dữ liệu nhỏ được gửi bởi một máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng mà máy khách web hoặc trình duyệt web gửi đến máy chủ web mỗi lần trong yêu cầu HTTP khi cố gắng mở trang của trang web tương ứng.
1.1.7. "IP-address" là một địa chỉ mạng duy nhất của một nút trong mạng máy tính được xây dựng bằng giao thức IP.

2. Quy định chung

2.1. Người dùng sử dụng trang web dịch vụ Internet có nghĩa là chấp nhận chính sách bảo mật này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng.
2.2. Trong trường hợp bất đồng với các điều khoản của chính sách bảo mật, người dùng phải ngừng sử dụng trang web dịch vụ Internet.
2.3. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web của dịch vụ Internet "Kiểm tra động lực xoắn ốc". Dịch vụ Internet không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các trang web của các bên thứ ba mà người dùng có thể nhấp vào các liên kết có sẵn trên trang web dịch vụ Internet.
2.4. Quản trị trang web không xác minh tính xác thực của dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người dùng trang web dịch vụ Internet.

3. Chủ đề của chính sách bảo mật

3.1. Chính sách bảo mật này thiết lập các nghĩa vụ của quản trị trang web của dịch vụ Internet đối với việc không tiết lộ và cung cấp một chế độ để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp theo yêu cầu của quản trị trang web khi sử dụng trang web của dịch vụ Internet .
3.2. Dữ liệu cá nhân được ủy quyền xử lý theo chính sách bảo mật này được cung cấp bởi người dùng bằng cách điền vào biểu mẫu web trên trang web "Kiểm tra động lực xoắn ốc" khi thử nghiệm được hoàn thành hoặc bằng cách tạo tài khoản cá nhân - bao gồm các thông tin sau:
3.2.1. địa chỉ email;
3.2.2. Chỉ báo, tên, họ và e -mail - từ mạng xã hội (Facebook, LinkedIn), với ủy quyền để tạo tài khoản cá nhân.
3.3. Dịch vụ Internet bảo vệ dữ liệu được truyền tự động trong quá trình xem các đơn vị quảng cáo và khi bạn truy cập các trang đang chạy tập lệnh hệ thống thống kê ("pixel"):
- Địa chỉ IP;
- Thông tin từ cookie;
- thông tin về trình duyệt (hoặc các chương trình khác cung cấp quyền truy cập vào màn hình quảng cáo);
- thời gian truy cập;
- Địa chỉ của trang mà đơn vị AD được đặt;
- người giới thiệu (địa chỉ của trang trước).
3.3.1. Vô hiệu hóa cookie có thể dẫn đến việc không thể truy cập các phần của trang web dịch vụ Internet yêu cầu ủy quyền.
3.3.2. Dịch vụ Internet thu thập số liệu thống kê về địa chỉ IP của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, để kiểm soát tính hợp pháp của các khoản thanh toán tài chính.
3.4. Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác không được chỉ định ở trên (trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng, v.v.) đều có thể bảo mật lưu trữ và không phân phối, trừ khi được cung cấp trong CL. 5.2. và 5.3. Chính sách bảo mật này.
3.5. Yêu cầu xóa dữ liệu người dùng:
3.5.1. Người dùng quản lý dữ liệu của mình một cách độc lập. Đọc các Các câu hỏi thường gặp Cách xóa dữ liệu người dùng.

4. Mục tiêu của bộ sưu tập thông tin cá nhân của người dùng

4.1. Dữ liệu cá nhân của người dùng Quản trị trang web của dịch vụ Internet có thể sử dụng cho các mục đích sau:
4.1.1. Thiết lập phản hồi với người dùng, bao gồm gửi thông báo và các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng trang web dịch vụ Internet, dịch vụ kết xuất, yêu cầu xử lý và ứng dụng từ người dùng.
4.1.2. Định nghĩa về vị trí của người dùng để bảo mật và phòng ngừa gian lận.
4.1.3. Xác nhận tính xác thực và tính đầy đủ của dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp.
4.1.4. Tạo một tài khoản để nhập tủ cá nhân nếu người dùng đã đồng ý tạo tài khoản.
4.1.5. Thông báo của người dùng dịch vụ Internet về kết quả thử nghiệm.
4.1.6. Xử lý và nhận thanh toán.
4.1.7. Cung cấp cho người dùng hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật hiệu quả trong trường hợp các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web dịch vụ Internet.
4.1.8. Cung cấp cho người dùng sự đồng ý, cập nhật dịch vụ, ưu đãi đặc biệt, bản tin và thông tin khác thay mặt cho dịch vụ Internet hoặc thay mặt cho các đối tác của dịch vụ Internet.
4.1.9. Thực hiện các hoạt động quảng cáo với sự đồng ý của người dùng.
4.1.10. Cấp quyền truy cập người dùng vào các trang web hoặc dịch vụ của các đối tác dịch vụ Internet để có được sản phẩm, cập nhật và dịch vụ.

5. Phương pháp và điều khoản xử lý thông tin cá nhân

5.1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng được thực hiện mà không có giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách pháp lý nào, bao gồm cả trong các hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các phương tiện đó.
5.2. Người dùng đồng ý rằng quản trị trang web có quyền chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, đặc biệt là các nhà khai thác viễn thông, chỉ nhằm mục đích thực hiện các yêu cầu của người dùng, được phát hành trên trang web dịch vụ Internet "Kiểm tra động lực xoắn ốc", bao gồm cả việc cung cấp Phiên bản giấy của kết quả kiểm tra.
5.3. Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được chuyển đến các cơ quan được ủy quyền của Chính phủ Hoa Kỳ chỉ với lý do và theo thứ tự được thiết lập bởi luật pháp của Hoa Kỳ.
5.4. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân, quản trị trang web thông báo cho người dùng về việc mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân.
5.5. Quản trị trang web thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi truy cập trái phép hoặc vô tình, phá hủy, sửa đổi, chặn, sao chép, phân phối, cũng như từ các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba.
5.6. Quản trị trang web, cùng với người dùng, thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tổn thất hoặc các hậu quả tiêu cực khác do mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng.

6. Nghĩa vụ của các bên

6.1. Người dùng có nghĩa vụ:
6.1.1. Cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân cần thiết để sử dụng trang web dịch vụ Internet.
6.1.2. Cập nhật và bổ sung thông tin được cung cấp về dữ liệu cá nhân trong trường hợp thay đổi thông tin này.

6.2. Quản trị trang web có nghĩa vụ:
6.2.1. Sử dụng thông tin nhận được chỉ cho các mục đích được quy định trong khoản 4 của chính sách bảo mật này.
6.2.2. Để đảm bảo rằng thông tin bí mật không được giữ bí mật, không tiết lộ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của người dùng, cũng như không bán, trao đổi, xuất bản hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác của người dùng, ngoại trừ CL. 5.2. và 5.3. Chính sách bảo mật này.
6.2.3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của người dùng theo quy trình thường được sử dụng để lưu giữ loại thông tin này trong các hoạt động kinh doanh hiện tại.
6.2.4. Để chặn dữ liệu cá nhân liên quan đến người dùng có liên quan từ thời điểm yêu cầu hoặc yêu cầu của người dùng hoặc đại diện pháp lý hoặc cơ quan được ủy quyền của anh ta để bảo vệ quyền của các đối tượng dữ liệu cá nhân cho thời hạn xác minh, trong trường hợp tiết lộ dữ liệu cá nhân không đáng tin cậy hoặc bất hợp pháp hành động.

7. Trách nhiệm của các bên

7.1. Chính quyền trang web chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà người dùng phải chịu liên quan đến việc sử dụng sai dữ liệu cá nhân, theo luật pháp của Hoa Kỳ, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong CL. 5.2., 5.3. và 7.2. Chính sách bảo mật này.
7.2. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ thông tin bí mật, quản trị trang web không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:
7.2.1. Trở thành tài sản công cộng trước khi mất hoặc tiết lộ.
7.2.2. Nó đã được nhận từ một bên thứ ba cho đến khi nó được quản lý trang web nhận được.
7.2.3. Nó đã được tiết lộ với sự đồng ý của người dùng.

8. Giải quyết tranh chấp

8.1. Trước khi nộp đơn lên tòa án với yêu cầu tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa người dùng trang web dịch vụ Internet và quản trị trang web, bắt buộc phải nộp đơn yêu cầu (một đề xuất bằng văn bản cho việc giải quyết tranh chấp tự nguyện).
8.2. Người nhận khiếu nại, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, sẽ thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về yêu cầu về kết quả kiểm tra khiếu nại.
8.3. Nếu thỏa thuận không đạt được, tranh chấp sẽ được chuyển đến cơ quan tư pháp theo luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ.
8.4. Theo chính sách bảo mật này và các mối quan hệ giữa người dùng và quản trị trang web áp dụng luật hiện hành của Hoa Kỳ.

9. Điều kiện bổ sung

9.1. Quản trị trang web có quyền thay đổi chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý của người dùng.
9.2. Chính sách bảo mật mới có hiệu lực từ thời điểm nó được đăng trên trang web dịch vụ Internet trừ khi có quy định khác trong phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật.
9.3. Bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này nên được báo cáo đến địa chỉ confidentiality@sdtest.me.
9.4. Chính sách bảo mật hiện tại có sẵn trên trang web sdtest.me.

×
Bạn thấy lỗi
Kiến nghị VERSION ĐÚNG BẠN
Nhập e-mail của bạn như mong muốn
Gửi
hủy bỏ
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Chào bạn! Hãy để tôi hỏi bạn, bạn đã quen thuộc với động lực xoắn ốc?